Kullanım Sözleşmesi

NETSES TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

1 .TARAFLAR

İşbu Sözleşme ticari merkezi YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İnşaat 3. Blok 155/3 19 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde bulunan NETSES TELEKOM  LİMİTED ŞİRKETİ  (NETSES TELEKOM)  İle………………………………………adresinde   bulunan………………………………………………  (ABONE) arasında        /      /2016      tarihinde imzalanmıştır.

2.   TANIMLAR

Sabit Telefon Hizmeti : NETSES TELEKOM’un teknolojik ve telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak sabit karasal telefon şebekesi üzerinden ABONE'ye temel telefon hizmetlerinin sunulmasını kapsar. 

Abone: NETSES TELEKOM  ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan ve bu hizmetten faydalanan gerçek ya da tüzel kişidir.

Abonelik Sözleşmesi : NETSES TELEKOM  ile ABONE arasında akdedilen ve NETSES TELEKOM'un bir bedel karşılığında dönemsel ya da sürekli olarak bir hizmeti yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmedir.

 

 Ön ödeme: NETSES TELEKOM’un sunacağı dönemsel ya da sürekli  hizmetler öncesi ABONE tarafından gerek tahsis edilen şifrenin sisteme girişini, gerekse diğer kanallardan sistemdeki hesabına Türk Lirası yüklenmesini sağlayan, Türk Lirası’nın tükenmesi durumunda veya kullanım dönemi sonunda tekrar Türk Lirası yüklenmesini gerektiren işlemlerdir.

 

3.   SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

ABONE'nin halen kullanımdaki telefon hattını taşıyarak ve/veya yeni sabit numara tashihiyle ön ödeme yaparak NETSES TELEKOM üzerinden sabit telefon hizmeti almasının usul ve esaslarının belirlenmesidir.

 

4.   ABONE'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1.      ABONE almakta olduğu her nevi hizmeti ticari amaçlı olarak üçüncü bir kişiye ücretli veya ücretsiz veremez. ABONE bu durumun NETSES TELEKOM tarafından tespit edilmesi halinde NETSES TELEKOM’un sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olduğunu ve sözleşmede belirtilen cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

4.2.      ABONE'den kaynaklanacak hiçbir gecikme hali NETSES TELEKOM tarafından hizmetin eksik verildiği anlamına gelmeyecektir. ABONE mücbir sebeple, abonelerin veya üçüncü şahısların kusurlu eylemleri, öngörülemeyen durumlar, acil bakım-onarım çalışmaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar veya NETSES TELEKOM’un yasal kurumlarca kapatılması, faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulması hallerinde hizmetin eksik veya hiç verilmediği gerekçesiyle herhangi bir talepte bulunamaz.

 

Bu durumlar  haricinde ABONE, sözleşme konusu hizmetlerin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle bedelini ödediği ancak faydalanamadığı hizmetlere ilişkin olarak NETSES TELEKOM’dan bedelin bir sonraki dönem ücretinden mahsubunu veya bedel oranında ücretsiz hizmet sunulması dışında hiç bir talepte bulunamaz.

 

 

4.3.      ABONE, NETSES TELEKOM'un sunacağı alternatifler içinden bir kereye mahsus ve sadece alt pakete geçerek  tarife değişikliği yapma hakkına sahiptir. ABONE, tarife/paket değişikliğini sözlü olarak çağrı merkezine ve sonrasında yazılı olarak bildirmelidir. Tarife değişikliğinin yürürlüğe gireceği tarih veya süre hususunda ABONE bilgilendirilmek sureti ile değişiklik en geç bir sonraki ücretlendirme döneminde uygulamaya konulur.

4.4.      ABONE' nin işbu sözleşme konusu telefon numara(lar)sını nakletmesi, adres değişikliği vs. nedenlerle  ve/veya numara kullanıcısı olarak ABONE'nin kimlik bilgilerinin (isim, unvan) değişmesi halinde ABONE NETSES TELEKOM' u bilgilendirmekle yükümlüdür. Aksi halde NETSES TELEKOM, ABONE'nin yaşayacağı hizmet kesintisinden sorumlu değildir. ABONE sözleşme dahilinde hizmet aldığı telefon numarasını NETSES TELEKOM’a yazılı onayı almaksızın üçüncü kişilere devredemez.Telefon numarasının devri, nakli, adres ve sair değişikliğine ilişkin doğacak tüm masraflar ABONE tarafından karşılanacaktır.

 

FİRMA BİRİM YÖNETİCİSİ

         KAŞE/İMZA                                                                                                     

 

4.5.      ABONE NETSES TELEKOM tarafından hizmet sunumu için kendi teknik alt yapısını oluşturmak zorundadır. Teknik alt yapı eksikliği veya ABONE’nin teknik alt yapısında oluşacak her türlü arıza nedeniyle oluşacak hizmet kesintisinden NETSES TELEKOM sorumlu tutulamayacaktır. ABONE’nin teknik alt yapısında oluşacak her türlü arızanın giderilmesi kendi sorumluluğundadır.

 

4.6.   ABONE NETSES TELEKOM tarafından kurulacak olan  ve modülleri sadece sözleşme konusu telefon numarasına/larına yönelik ve taahhüt süresince kullanacaktır. ABONE NETSES TELEKOM tarafından kurulan  ve modüllerin  sözleşme süresince ve sadece geçici kullanım amaçlı olduğunu, ücretsiz geçici lisans verildiğini ,  lisansının satın alınmadığını kabul eder.

 

ABONE dan kaynaklı arızaları derhal NETSES TELEKOM’a bildirmekle sorumludur. Bildirimde bulunulmaması veya gecikmiş bildirimde bulunulması halinde ABONE uğrayacağı zararlardan veya hizmet kesintisinden kendi sorumlu olup her ne nam altında olursa olsun NETSES TELEKOM’dan zarar tazmini talebinde bulunamayacaktır.

 

4.7       ABONE, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası niteliğindeki PAKET/TARİFE VE ÖDEME TABLOSUNA ilişkin olarak seçeceği paket üzerinden  her dönem öncesi ön ödeme yaparak [24] – [12] AY boyunca kesintisiz hizmet almayı kabul ve taahhüt eder.

 

4.8       ABONE, NETSES TELEKOM tarafından sağlanacak hizmet bedelini ön ödeme yaparak  [24] – [12] AY boyunca müştereken belirlenen tarihlerde hizmet öncesi ödemeyi, ödeme yapılmaması halinde NETSES TELEKOM tarafından sunulan hizmetin herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın askıya alınacağını,kısıtlanacağını veya durdurulacağını, o döneme ilişkin hizmet bedelinin faturalandırılacağını,  avans veya kredili ödemelerde dahil olmak üzere art arda iki fatura dönemine ilişkin ödeme yapılmaması halinde işbu sözleşmenin tek taraflı olarak NETSES TELEKOM tarafından fesih edileceğini, faturalarda belirtilen vade farkı ile sözleşmede belirlenen cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

4.9       ABONE,NETSES TELEKOM tarafından sağlanan hizmet ile kendi bünyesinde oluşacak kişisel Data/Verilerini korumak için gerekli tüm teknik ve donanımsal önlemleri alır. ABONE NETSES TELEKOM’un Data/Veri güvenliğini korumayı taahhüt etmediğini, data/veri kaybından veya diğer ihlallerden doğacak her nevi kayıp ve zarardan sorumlu olmadığını kabul eder.

 

5. NETSES TELEKOM’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1.       NETSES TELEKOM, kendi personeli aracılığı ile Sabit Telefon Hizmetinin aktivasyonu sağlanması için gerekli sistemin işleyişini ve gerekli teknik işlemlerin yapılmasını,  ve modüllerin ABONE’nin teknik alt yapısına kurulmasını sağlayacak,eksiksiz ve aktif şekilde teslim edecektir.

 

5.2.      NETSES TELEKOM mücbir haller saklı kalmak kaydıyla ABONE'ye kesintisiz olarak hizmet sunmak için gerekli tedbirleri alır. NETSES TELEKOM' nın salt kendi kusurundan kaynaklanan nedenlerle hizmet sağlanamaması halinde; NETSES TELEKOM, hizmetten yararlanılmadığı sürelerle orantılı olarak ABONE' den "kullanma ücreti" ve diğer adlar altında alınan tutarları "ABONE' nin talebi doğrultusunda"  sonraki faturasından mahsup edecek veya mahsup miktarına denk ses hizmetini kendisine ücretsiz sağlayacaktır.

 

5.3.       NETSES TELEKOM , ABONE'ye sağlanmış olan ses hizmetine ilişkin dönemlik faturaları ücretsiz olarak tanzim edip mevzuata uygun olarak ve ABONE’ye ulaşacak şekilde gönderecektir. ABONE'nin talebi halinde ise ücret karşılığı "Ayrıntılı Fatura" tanzim edilerek gönderilecektir.

 

5.4.       Ücretlendirme, tarife, fiyat değişikliği de dahil olmak üzere hizmetin sunumuna ilişkin koşullarda herhangi bir değişiklik olması halinde bu durum NETSES TELEKOM tarafından değişiklik yürürlüğe girmeden önce ABONE' ye mevzuata uygun olarak NETSES TELEKOM'ya ait www.NETSESTELEKOM.com adresli internet sitesinden duyurulacaktır.

 

5.5     NETSES TELEKOM, [24] – [12] AY kesintisiz hizmet alımı taahhüdünde bulunan ABONE’nin aylık paket ücretlerini sabit tutacağını, aleyhe olan ekonomik değişkenleri birim ücretlerine yansıtmayacağını, paket aşımı halinde ABONE’nin talebi üzerine sözleşmeyle belirlenen dakika/birim ücreti üzerinden hizmet vereceğini taahhüt eder.

6. ÜCRET, ÖDEME VE DİĞER HUSUSLAR

6.1.       ABONE, NETSES TELEKOM tarafından uygulanmakta olan tarifelerin içeriği ve tarifedeki değişiklikler hakkında güncel bilgilere www.NETSES TELEKOM.com web adresinden ulaşabilecektir. ABONE’nin taahhüt süresince kullanacağı Hizmet paketi,Tarife , birim fiyatları ve diğer ayrıntılar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğinde ki PAKET/TARİFE VE ÖDEME TABLOSUN da ayrıca belirtilecektir.

FİRMA BİRİM YÖNETİCİSİ

         KAŞE/İMZA                                                                                                    

 

 

6.2.       Sabit Telefon Hizmeti bağlantısı işbu Sözleşme'nin imzalanmasına müteakip, 15 (onbeş) gün içinde gerçekleştirilecektir.

 

6.3.      [24] – [12] AY hizmet alımı taahhüdünde bulunan aboneler hariç olmak üzere ; ABONE, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),  Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve ilgili diğer kurumların  sağladığı hizmetlerde vergiler nedeniyle oluşacak fiyat artışlarını ve hizmet ücretini; değişikliğin yürürlüğe girdiği andan itibaren kabul ettiğini kabul eder. 

 6.4.       ABONE, seçmiş olduğu paketin aylık ön ödeme ücretlerini hizmet alımı öncesi belirtilen kanallara ödeyeceğini kabul eder. Ön ödemesini gerçekleştirmeyen ABONE’nin hizmeti NETSES TELEKOM tarafından askıya alınabilir veya kısıtlanabilir. ABONE ödeme gerçekleştirerek yeniden hizmet alımı talep etmesi halinde re-aktivasyon ücreti ödemeyi kabul eder. ABONE ön ödemesini gerçekleştirdiği ancak dönem içinde kullanmadığı bakiye  konuşma sürelerinin ücret iadesini , bir sonraki döneme devrini veya sonraki dönem ücretinden mahsubunu talep edemez.

6.5.       Faturası herhangi bir nedenle kendisine ulaşmayan ABONE, fatura ve ödeme bilgilerini NETSES TELEKOM' dan öğrenebilecektir.

 

6.6.       Faturaların süresinde ödenmemesi halinde öncelikle ABONE bilgilendirilecek,gerekli kısıtlamalar yapılacak sonuç alınmaması halinde işbu sözleşme NETSES TELEKOM tarafından tek taraflı olarak feshedilebilecektir. ABONE'nin faturaya itirazı ödemeyi durdurmaz. Yapılan inceleme sonucunda ABONE' ye fazla fatura tanzim edildiği anlaşıldığı takdirde bu bedel ABONE'nin tercihi doğrultusunda bir sonraki dönem faturasından mahsup edilir veya 15 (onbeş)   gün içinde iade edilir.

 

6.7       Hizmet süresi ve ücretlendirmelere ilişkin ihtilaf halinde NETSES TELEKOM kayıtları esas olup adli mercilerde delil olarak kabul edilecektir.

 

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE GEÇERLİLİĞİ

 

7.1.      İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren [24] – [12] AY geçerli olup; ABONE, gerekli konfigürasyonlar yapılmasına müteakip hizmet almaya başlayacaktır. Söz konusu hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin fiilen ABONE' ye sunulmasıyla başlayacaktır.

 

7.2.      Taraflardan biri belirtilen sürenin bitiminden en az 1(bir) ay önce yazılı fesih ihbarında bulunmadığı sürece , sözleşme- ücretlendirme hükümleri ayrık olmak üzere- aynı şart ve süre ile uzayacaktır.

 

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE FESİH BİLDİRİMİNDE İZLENECEK USUL

 

8.1       ABONE  işbu sözleşmeyi yazılı olarak fesih ihbarında bulunmak şartıyla ve ilgili mevzuat kapsamında hakları saklı kalmak kaydıyla sözleşmede belirlenen cezai şartı ödeyerek dilediği zaman feshedebilecektir.

 

8.2       NETSES TELEKOM  ABONE’nin işbu sözleşmeye aykırı fiilini öğrendiği anda ve/veya sözleşmede belirtilen hallerin gerçekleşmesi durumunda her hangi bir ihtarda bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal fesih edebilecektir.

 

1.     9. CEZAİ ŞART

 

[24] – [12] AY kesintisiz hizmet alımı taahhüdünde bulunan ABONE hizmet alımından vazgeçerek sözleşmeyi tek taraflı  fesih etmesi  ve/veya NETSES TELEKOM’nın ABONE’nin sözleşmeye aykırı tutumlarının tespiti ile işbu sözleşmede belirtilen haklı ve tek taraflı fesih hallerinde ABONE’nin seçtiği paket dahilinde taahhüt ettiği ancak kullanmadığı/ön ödemesini gerçekleştirmediği bakiye aylara yönelik ücretlerin tamamını cezai şart olarak NETSES TELEKOM’a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

9. YETKİLİ HUKUK VE MAHKEME

 

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta Türk Hukuku uygulanacak olup, BAKIRKÖY (İstanbul)  Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. İşbu madde kapsamında Tüketicinin Korunması Hakkında Mevzuat'ın ilgili hükümleri saklıdır.

 

9 (dokuz) madde ve eklerinden oluşan işbu sözleşme bir sureti ABONE'ye verilmek üzere, 4 (dört) nüsha olarak düzenlenmiş ve tarafların yetkili temsilcilerince imza altına alınmıştır.

 

 

FİRMA BİRİM YÖNETİCİSİ

         KAŞE/İMZA